REGULAMIN IMPREZ MASOWYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE STADIONU GMINNEGO PRZY UL. 3-go MAJA 34 W KARTUZACH

§ 1

Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2009, nr 62 poz. 504) oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, a także innych wewnętrznych przepisów GKS Cartusia 1923 Kartuzy.

 § 2

Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

„IMPREZA” - masowa impreza sportowa mająca na celu współzawodnictwo w dyscyplinie m.in. piłki nożnej, oraz inna impreza artystyczno- rozrywkowa organizowana na Stadionie.

„ORGANIZATOR” - oznacza Stowarzyszenie Sportowe  Cartusia 1923 Kartuzy lub podmiot przez niego wskazany przeprowadzający Imprezę.

„SŁUŻBA INFORMACYJNA” – oznacza osoby wyznaczone przez Organizatora i podlegające kierownikowi ds. bezpieczeństwa, legitymujące się identyfikatorem, do informowania o udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez organizatora i służby ratownicze oraz nadzorowania bezpiecznego wejścia i wyjścia osób podczas Imprezy.

„SŁUŻBA PORZĄDKOWA” - oznacza osoby wyznaczone przez Organizatora i podlegające kierownikowi ds. bezpieczeństwa, legitymujące się ważną licencją pracownika ochrony fizycznej o której mowa w ustawie o ochronie osób i mienia, w tym pracowników agencji ochrony osób lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie.

„IDENTYFIKATOR” - dokument wydany przez Organizatora dla służb porządkowych i informacyjnych, dla kierownika ds. bezpieczeństwa oraz innych osób funkcyjnych, noszony w widocznym miejscu zawierający nazwę Organizatora, numer identyfikacyjny, wizerunek twarzy, termin ważności, pieczęć i podpis wystawcy.

„STADION” - oznacza obiekt sportowy pod zarządem Gminnego Klubu Sportowego Cartusia 1923 Kartuzy położony przy ul. 3-go Maja 24 w Kartuzach, będący jednocześnie miejscem organizacji Imprezy przez Organizatora,

„UCZESTNIK IMPREZY” - Uczestnikiem Imprezy jest osoba pełnoletnia lub osoba małoletnia, przebywająca na Stadionie pod stałym nadzorem i opieką osoby dorosłej.

„KARTA WSTĘPU” - oznacza bilet, karnet, akredytację, identyfikator lub inny dokument ustalony przez Organizatora.

§ 3

Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Uczestnikom Imprez organizowanych na terenie Stadionu poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków Uczestników Imprezy.

 § 4

Zakup lub uzyskanie Karty Wstępu oznacza automatycznie bezwzględną akceptację oraz podporządkowanie się wymogom niniejszego Regulaminu.

§ 5

W czasie, kiedy na Stadionie nie odbywają się Imprezy, wstęp i przebywanie na terenie Stadionu odbywa się za zgodą Władz Gminnego Klubu Sportowego Cartusia 1923 Kartuzy.

§ 6

Płytę boiska, strefę szatni i strefę wywiadów, strefę VIP, obszar pomieszczeń sportowych i biurowych użytkowanych przez Organizatora określa się jako szczególnie chronione i nie przeznaczone dla Uczestników Imprezy.

 § 7

Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, w tym transmisje, nagrania radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na Stadionie może odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą Organizatora.

§ 8

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu Imprezy, bez zapowiedzi i z wyłączeniem odpowiedzialności,

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje uniemożliwienie wykonania zobowiązań lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występują okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.

 § 9

Organizator jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu, o czym informował będzie w sposób ogólnie przyjęty, a w szczególności poprzez prasę, radio, telewizję i internet.

 IMPREZA MASOWA

 § 10

Do wejścia na Stadion i korzystania z urządzeń stadionowych w czasie trwania Imprezy uprawnione są wyłącznie osoby posiadające przy sobie ważną Kartę Wstępu wydaną przez Organizatora oraz dowód tożsamości ze zdjęciem.

§ 11

Organizator może odmówić wstępu na Imprezę organizowaną na terenie Stadionu oraz przebywania na niej osobom:

 1. Wobec której orzeczono zakaz wstępu na Stadion (tzw. zakaz stadionowy), wobec których zostało wydane orzeczenie zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, 

2. Rażąco naruszającym postanowienia niniejszego Regulaminu, wobec których Organizator orzekł zakaz wstępu na Stadion, w trybie tzw. klubowego zakazu stadionowego, 

3. Nie posiadającym dokumentu tożsamości potwierdzającego tożsamość osoby uczestniczącej w Imprezie, 

4. Znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

5. Posiadającym broń lub inne przedmioty mogące w ocenie organizatora stanowić zagrożenie, w tym m.in. butelki, puszki, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub psychotropowe, 

6. Zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy, 

7. Używającym przedmiotów utrudniających identyfikację, a w szczególności zasłaniających twarz, 

8. Używającym trąbek, z uwagi na możliwość zagłuszenia podawanych komunikatów oraz zagrożenia zdrowia dla innych uczestników Imprezy, z uwagi na wytwarzany poziom hałasu,

9. Wchodzącym na obszary nie przeznaczone dla uczestników Imprezy, tj. płytę boiska, pomieszczenia służbowe, płoty, maszty, itp.,

10. Opuszczającym w czasie trwania imprezy miejsca, sektora oznaczonego na Karcie Wstępu,

11. Rzucającym jakimikolwiek przedmiotami, na płytę boiska lub w innych uczestników,

12. Wzniecającym ogień, palącym petardy, fajerwerki itp., chyba, że Organizator wyrazi na to każdorazowo zgodę,

13. Głoszącym i wywieszającym hasła, symbole, treści obsceniczne, wulgarne, obraźliwych, rasistowskie, itp.,

14. Załatwiających potrzeby fizjologiczne poza toaletami, zaśmiecającymi teren Stadionu, niszczącymi jego urządzenia poprzez malowanie, oklejanie, uszkadzanie.

 § 12

W przypadku naruszenia postanowień, o których mowa w §11, pkt. 1 - 12, Organizatorowi przysługuje prawo do dochodzenia wobec Uczestnika Imprezy odszkodowania na zasadach ogólnych. Ponadto osoby naruszające wyżej wspomniane postanowienia narażają się na odpowiedzialność karną na zasadach określonych w Kodeksie Karnym oraz Kodeksie Wykroczeń, nie wyłączając kary pozbawienia lub ograniczenia wolności.

 § 13

Przedmioty i substancje wymienione w §11 ulegają konfiskacie bądź przekazaniu odpowiednim służbom, zgodnie z wytycznymi Organizatora.

§ 14

Każdorazowy przypadek naruszenia przez Uczestnika Imprezy postanowień niniejszego Regulaminu może skutkować niezwłocznym usunięciem Uczestnika Imprezy ze Stadionu bez prawa zwrotu za Kartę Wstępu, a wobec sprawcy naruszenia może zostać orzeczony przez Organizatora czasowy lub całkowity zakaz wstępu na Stadion.

§ 15

Uczestnik Imprezy organizowanej na Stadionie - wchodzący lub przebywający na terenie Stadionu - ma obowiązek na każde żądanie Służby Porządkowej okazać dokumenty uprawniające do przebywania na Stadionie, w szczególności podczas Imprezy oraz poddać się przeszukaniu bagażu, odzieży w przypadku uzasadnionego podejrzenia posiadania przedmiotów zakazanych na terenie Stadionu, wskazanych w Regulaminie lub innym zarządzeniu Organizatora.

§ 16

1. Uczestnik Imprezy organizowanej na Stadionie ma obowiązek w czasie jej trwania przebywać na miejscu zgodnym z oznaczeniem wskazanym na Karcie Wstępu oraz stosować się do zarządzeń Organizatora, Służb Porządkowych, Policji, służb ratowniczych oraz komunikatów ogłaszanych przez spikera,

2. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo udostępnienia poszczególnych sektorów dla Uczestników Imprezy.

§ 17

Osoby przebywające na Stadionie powinny zachowywać się w sposób nie przeszkadzający i nie zagrażający innym osobom. Wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą pozostać wolne i dostępne.

§ 18

Organizator zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za wyrządzone na Stadionie szkody przez Uczestników Imprezy, w szczególności spowodowanie zamieszek albo czynne w nich uczestniczenie. Organizatorowi przysługuje również prawo do odszkodowania za naruszenie przez Uczestników Imprezy oraz osoby trzecie dobrego wizerunku Organizatora.

§ 19

Poniesione szkody Uczestnik Imprezy organizowanej na Stadionie jest zobowiązany zgłosić przedstawicielowi Organizatora, niezwłocznie po ich zaistnieniu, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż 60 minut po zakończeniu imprezy.

 § 20

Przebieg Imprez organizowanych na terenie Stadionu, a w szczególności zachowanie osób, może być utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mogą stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego lub postępowania w sprawach o wykroczenia, a także postępowania odszkodowawczego na drodze cywilnej.

 § 21

Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia poszczególnych Kart Wstępu, lub innych dokumentów uprawniających do wejścia na Stadion, na podstawie własnych zarządzeń oraz na wniosek Policji lub innych organów porządku publicznego.

 § 22

1. Organizator informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa złamanie poszczególnych zapisów niniejszego Regulaminu może skutkować karą pozbawienia wolności, karą aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny. 

2. W myśl przepisów karnych karze podlega ten kto nie wykonuje polecenia Służb Porządkowych, Policji lub Żandarmerii Wojskowej, wnosi lub posiada na Imprezie napoje alkoholowe, wnosi lub posiada na Imprezie broń, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, w czasie trwania Imprezy wdziera się na jej teren lub wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, w czasie trwania Imprezy rzuca przedmiot mogący stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Imprezy.

3. Kto w miejscu i czasie trwania masowej imprezy sportowej używa elementu odzieży lub przedmiotu w celu uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia rozpoznania osoby podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 złotych (Ustawa o bez. imprez masowych).

4. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze grzywny.

 § 23

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2011 r.

 

Zarząd GKS Cartusia 1923 Kartuzy