W dniu dzisiejszym, w siedzibie stowarzyszenia GKS Cartusia 1923 Kartuzy tj. w Kartuzach przy ul. 3-go Maja o godzinie 17.00 rozpoczęło się zapowiadane wcześniej Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze członków stowarzyszenia. W zebraniu tym uczestniczyli członkowie stowarzyszenia oraz rodzice naszych młodych piłkarzy a także przedstawiciele mediów zaproszonych przez samych rodziców. Zebranie przebiegło w spokojnej i konstruktywnej atmosferze....

Zgodnie z porządkiem obrad nastąpiło najpierw otwarcie zebrania i wybór jego przewodniczącego, którym został radca prawny Krzysztof Brancewicz. Na początku stwierdzono również ważność zebrania i wybrano Komisję Skrutacyjną oraz protokolanta. Następnie prezes stowarzyszenia Zdzisław Niklas przedstawił sprawozdanie z działalności Klubu oraz przedstawiono sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Po tym sprawozdaniu nastapiła dyskusja, w trakcie której prezes stowarzyszenia udzielał odpowiedzi na zadawane przez rodziców pytania. W trakcie dalszego Zebrania udzielono absolutorium  Zarządowi i Komisji Rewizyjnej oraz podjęto uchwały w sprawie zmian statutowych. Pomimo tego, że dotychczasowi członkowie zarządu stowarzyszenia złożyli solidarnie ustną deklaracje, że rezygnują z dalszego członkowstwa w zarządzie, do wyboru nowych władz Klubu nie doszło, albowiem na wniosek formalny jednego z członków stowarzyszenia Jerzego Meissnera przerwano Zebranie. Ustalono 2-tygodniową przerwę w obradach, celem umożliwienia wzięcia w nim udziału pozostałym rodzicom. Wniosek ten został zakceptowany przez Walne Zgromadzenie oraz uzyskał aprobatę uczestniczacych w zebraniu rodziców. Ustalono nowy termin Zebrania na 12.04.2018 r. na godz. 17.00.