STATUT

GKS CARTUSIA 1923 KARTUZY

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 §1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę : GKS Cartusia 1923 Kartuzy i zwane jest dalej Stowarzyszeniem, przy czym skrót GKS oznacza Gminny Klub Sportowy.
 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność sportową w formie klubu sportowego.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kartuzy.
 4. Stowarzyszenie jest klubem jednosekcyjnym w dyscyplinie piłka nożna.
 5. Stowarzyszenie może powoływać inne sekcje sportowe.

 §2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar miasta i gminy Kartuzy oraz powiatu kartuskiego.
 2. Stowarzyszenie w systemie rozgrywek sportowych oraz w ramach podnoszenia kwalifikacji i umiejętności sportowych swoich członków i pracowników może działać poza terenem wymienionym w ust. 1, w tym także poza granicami kraju.

 §3

 

Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy o stowarzyszeniach, Ustawy o sporcie, Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz na podstawie niniejszego statutu.

 §4

 1. Stowarzyszenie może być członkiem wojewódzkich i ogólnokrajowych związków sportowych. Po uzyskaniu członkowstwa Stowarzyszenie zobowiązane jest działać zgodnie z ich statutami oraz uchwałami ich władz.
 2. Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji sportowych.

 §5 

Stowarzyszenie może używać wyróżniającego je znaku graficznego (logo), słownego oraz dźwiękowego (hymnu).

 §6 

Stowarzyszenie używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

 §7

 Stowarzyszenie opiera swą działalność na aktywności ogółu swoich członków.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 §8

Celem Stowarzyszenia są wyłącznie działania na rzecz członków Stowarzyszenia rozumianego jako klub sportowy, którego celem jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, oraz stałe podnoszenie poziomu sportowego członków Stowarzyszenia, w szczególności w dyscyplinie piłka nożna, oraz stworzenie możliwości masowego i amatorskiego uprawniania tej dyscypliny sportu poprzez :

 1. Organizację sekcji i szkolenia sportowego.
 2. Otoczenie opieką członków Stowarzyszenia, oraz stworzenie dogodnych warunków do rozwoju piłki nożnej i innych dyscyplin.
 3. Podnoszenie kwalifikacji trenerów.
 4. Troszczenie się o wysoki poziom moralny członków i działaczy Stowarzyszenia.
 5. Organizację różnego rodzaju zajęć treningowych i imprez sportowych.
 6. Propagowanie rozwoju kultury fizycznej poprzez aktywne uczestnictwo w realizacji gminnych, powiatowych, wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych programów środowiskowych.
 7. Organizację imprez sportowo- rekreacyjnych.
 8. Zarządzanie obiektami i urządzeniami sportowymi, dbając o ich rozbudowę, modernizację i konserwację.
 9. Współdziałanie w zakresie rozwoju piłki nożnej i innych dyscyplin z innymi instytucjami oraz organizacjami.
 10. Podejmowanie innych przedsięwzięć, w tym pozyskiwanie środków finansowych w celu realizacji działalności statutowej.

 §9 

 1. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
 2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić odrębnie odpłatną i nieodpłatną działalność z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 3. Przedmiot nieodpłatnej działalności Stowarzyszenia :
 4. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z).
 5. Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z).
 6. Przedmiot odpłatnej działalności Stowarzyszenia :
 7. Działalność klubów sportowych (93.12.Z).
 8. Wskazywanie i wyodrębnianie dalszej statutowej działalności należy do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 9. Fundusze uzyskane z całej działalności Stowarzyszenia w całości są przeznaczone na działalność statutową Stowarzyszenia.

 §10 

Na mocy niniejszego statutu zabronione jest :

 1. Udzielanie pożyczek, lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej, pracowników oraz członków i wolontariuszy Stowarzyszenia oraz osób, z którymi wymienieni pozostają w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo związanych z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „bliskimi”.
 2. Przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz osób wymienionych w pkt. 1 oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie, lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz osób wymienionych w pkt. 1 oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
 4. Zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby wymienione w pkt 1 oraz ich bliscy.

 §11

 1. Wszystkie ogniwa organizacyjne i członkowskie Stowarzyszenia działają zgodnie z uchwałami organów Stowarzyszenia.
 2. Organy Stowarzyszenia samodzielnie podejmują uchwały.
 3. W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do Walnego Zebrania Członków.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE ORAZ ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 §12

Członkowie stowarzyszenia dzielą się na :

 1. Członków Zwyczajnych.
 2. Członków Wspierających.
 3. Członków Honorowych.
 4. Uczestników.

 §13 

 1. Członkami Zwyczajnymi Stowarzyszenia są pełnoletnie osoby fizyczne tworzące Stowarzyszenie, a także inne osoby przyjęte w poczet Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Przyjęcie w poczet nowych Członków Zwyczajnych następuje po złożeniu przez kandydata deklaracji członkowskiej na piśmie, opłaceniu składki oraz akceptacji Walnego Zebrania Członków przy obecności co najmniej połowy wszystkich członków. Uchwala w tej sprawie będzie skuteczna w terminie określonym w tej uchwale.

 §14

Członkowie Zwyczajni mają prawo do :

 1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia z głosem stanowiącym, oraz czynnym i biernym prawem wyborczym.
 2. Brania czynnego udziału w imprezach sportowych oraz używania godła i barw klubowych.
 3. Zgłaszania postulatów i wniosków do Stowarzyszenia oraz oceniania działalności Stowarzyszenia oraz jego organów.
 4. Otrzymywania od organów Stowarzyszenia pomocy w zakresie realizacji jego statutowych zadań.
 5. Korzystania z urządzeń klubowych.
 6. Korzystania z innych uprawnień wynikających ze statutu.

 §15 

Do obowiązków Członków Zwyczajnych należy :

 1. Przestrzeganie postanowień Statutu oraz uchwał i zarządzeń organów Stowarzyszenia.
 2. Regularne opłacanie składek.
 3. Branie czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia i jego rozwoju.

 §16 

      1. Członkami Wspierającymi Stowarzyszenie mogą być osoby fizyczne, lub inne podmioty zainteresowane, lub współdziałające w rozwoju kultury fizycznej i sportu na terenie     miasta i gminy Kartuzy oraz powiatu kartuskiego, które deklarują pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

       2. Przyjęcie w poczet Członków Wspierających następuje na podstawie zgłoszenia zaakceptowanego następnie przez Zarząd Stowarzyszenia.

 §17 

Członkowie Wspierający mają prawo :

 1. Zgłaszać postulaty i wnioski do organów Stowarzyszenia.
 2. Korzystać z uprawnień wynikających z działalności statutowej Stowarzyszenia.
 3. Brania czynnego udziału w imprezach sportowych oraz używania godła i barw klubowych.
 4. Zgłaszania postulatów i wniosków do Stowarzyszenia oraz oceniania działalności Stowarzyszenia oraz jego organów.
 5. Otrzymywania od organów Stowarzyszenia pomocy w zakresie realizacji jego statutowych zadań.
 6. Korzystania z innych uprawnień wynikających ze statutu.

 §18

Do obowiązków Członków Wspierających należy :

 1. Udzielanie pomocy Stowarzyszeniu i jego organom w realizacji statutowych zadań Stowarzyszenia.
 2. Wywiązywanie się z zadeklarowanych świadczeń objętych odrębnymi umowami.
 3. Przestrzeganie postanowień Statutu oraz uchwał i zarządzeń organów Stowarzyszenia.

 §19 

 1. Członkami Honorowymi Stowarzyszenia są osoby, które wniosły wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 2. Członkiem Honorowym staje się po przyjęciu uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu, albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

 §20 

Członkowie Honorowi mają prawo do :

 1. Uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym.
 2. Brania czynnego udziału w imprezach sportowych oraz używania godła i barw klubowych. 
 1. Zgłaszania postulatów i wniosków do Stowarzyszenia oraz oceniania działalności Stowarzyszenia oraz jego organów.
 2. Otrzymywania od organów Stowarzyszenia pomocy w zakresie realizacji jego statutowych zadań.
 3. Korzystania z urządzeń klubowych.
 4. Korzystania z innych uprawnień wynikających ze statutu.

 §21

Członkowie Honorowi zwolnieni są z obowiązku uiszczania składek członkowskich.

§22

 1. Uczestnikami są osoby, które uczestniczą w działalności Stowarzyszenia i realizują jego statutowe zadania.
 2. Osoby małoletnie poniżej 18 roku życia mogą uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.
 3. Uczestnikom Stowarzyszenia przysługują wszelkie prawa i obowiązki zwyczajnych członków Stowarzyszenia z wyjątkiem uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia oraz czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia.
 4. Przyjęcie w poczet Uczestników Stowarzyszenia następuje na podstawie stosownych deklaracji, lub umowy zaakceptowanej przez Zarząd Stowarzyszenia.

 §23 

Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa na skutek :

 1. Wystąpienia członka Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań finansowych wobec Stowarzyszenia.
 2. Skreślenia z listy członków Stowarzyszenia w razie nie uczestnictwa w realizacji jego statutowych zadań, lub w razie nie płacenia składek przez okres dłuższy niż jeden rok.
 3. Wykluczenia członka ze Stowarzyszenia w razie istotnego naruszenia Statutu.
 4. Wykluczenia członka ze Stowarzyszenia w razie postawienia mu zarzutów karnych lub wykroczeniowych za czyny mogące wywołać negatywny wpływ na wizerunek Stowarzyszenia, lub poszczególnych jego członków, lub członków organów Stowarzyszenia.
 5. Rozwiązania Stowarzyszenia.
 6. Śmierci członka, lub ogłoszenia jego upadłości.
 7. Decyzje w powyższych sprawach wobec Członków Zwyczajnych i Honorowych podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, oraz Zarząd Stowarzyszenia wobec Członków Wspierających i Uczestników.

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANY STOWARZYSZENIA

 §24 

 1. Organami Stowarzyszenia są : a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia b) Zarząd c) Komisja Rewizyjna.
 2. Zarząd i Komisja Rewizyjna są organami kadencyjnymi. Kadencja trwa 4 lata.
 3. Członkowie organów pełnią swe funkcje honorowo, przy czym Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może uchwalić, że członkowie Zarządu pracują za wynagrodzeniem.
 4. Wybór członków do organów stowarzyszenia oraz skwitowanie ich działalności odbywa się w głosowaniu jawnym na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, chyba że Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia postanowi inaczej.
 5. Uzupełnienia składu osobowego poszczególnych organów następuje na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
 6. Jeżeli poszczególne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej 50 % członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

 §25 

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Zwoływane jest co najmniej jeden raz w roku przez Zarząd, lub Komisję Rewizyjną jeśli Zarząd nie jest w stanie tego dokonać, przy czym termin i miejsce, oraz porządek obrad zebrania powinny być podane uprawnionym członkom do wiadomości nie później niż dwa tygodnie przed datą zebrania.  

 §26

W Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia mogą brać udział Członkowie Zwyczajni, Członkowie Honorowi oraz Członkowie Komisji Rewizyjnej, przy czym głos stanowiący mają tylko Członkowie Zwyczajni.

 §27 

W Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym mogą brać udział ponadto osoby zaproszone przez Zarząd Stowarzyszenia jednak bez czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia.

§28 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy :

 1. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia.
 2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz dokonywanie oceny działalności Stowarzyszenia.
 3. Udzielanie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.
 4. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 5. Uchwalanie Statutu Stowarzyszenia i dokonywanie jego zmian.
 6. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną, lub innych członków Stowarzyszenia.
 7. Ustalanie składek członkowskich i ich wysokości dla członków zwyczajnych.
 8. Powoływanie nowych członków zwyczajnych i honorowych Stowarzyszenia.

 

ZARZĄD

 §29 

 1. Zarząd składa się od 1 (jednej) do 6 (sześciu) osób nie skazanych prawomocnym wyrokiem Sądu za przestępstwo z winy umyślnej, w tym Prezesa Zarządu. Zarząd może też powołać jednego lub dwóch Wiceprezesów Zarządu, Sekretarza oraz Skarbnika.
 2. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 3. Do Zarządu mogą być powoływane osoby spośród członków Stowarzyszenia, lub spoza ich grona.
 4. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy, lub innego stosunku prawnego dot. pełnienia funkcji członka Zarządu.
 5. W przypadku Zarządu jednoosobowego wszystkie funkcje Zarządu pełni Prezes Zarządu, którego akty wewnętrzne Stowarzyszenia mają formę zarządzeń.
 6. Na zewnątrz Prezes Zarządu jednoosobowego samodzielnie składa oświadczenie w imieniu Stowarzyszenia.
 7. W przypadku Zarządu wieloosobowego, akty wewnętrzne Zarządu mają formę uchwał. Na zewnątrz oświadczenia w imieniu Stowarzyszenia składa Prezes Zarządu samodzielnie, lub dwóch członków Zarządu łącznie.
 8. Funkcje Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu, Sekretarza i Skarbnika są ustalane w drodze uchwał Zarządu Stowarzyszenia.
 9. Zarząd może powoływać do działania w swoim imieniu, oraz w imieniu Stowarzyszenia pełnomocnika w zakresie udzielonych mu uprawnień, który na zewnątrz w zakresie udzielonych mu uprawnień może składać oświadczenia w imieniu Stowarzyszenia wraz z jednym członkiem Zarządu.
 10. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów, głosowanie należy powtórzyć w ustalonym terminie. W przypadku dalszej równości decyzję w sprawie podjęcia uchwał przedstawia się do rozpatrzenia Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

 §30

 

 1. Do kompetencji Zarządu należy :
 2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu.
 3. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 4. Kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia.
 5. Uchwalanie budżetu Stowarzyszenia.
 6. Zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia.
 7. Sprawowanie nadzoru nad działalnością poszczególnych sekcji Stowarzyszenia, w tym powoływanie i zatwierdzanie ich kierowników, udzielanie sekcjom pomocy i koordynowanie ich działalności.
 8. Powoływanie komisji, lub innych organów doradczych i opiniujących oraz nadzorowanie ich działalności.
 9. Rozpatrywanie sporów wewnątrz Stowarzyszenia.
 10. Ustalanie składek członkowskich i ich wysokości dla Uczestników i Członków Wspierających.
 11. Powoływanie i odwoływanie Członków Wpierających i Uczestników Stowarzyszenia.
 12. Wykonywanie innych czynności i działań wyraźnie nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej.
 13. Posiedzenia zarządu odbywają się na bieżąco według potrzeb.

 

KOMISJA REWIZYJNA

 §31 

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej i składa się z trzech osób, w tym jednego przewodniczącego.
 2. Całokształt działalności Stowarzyszenia, a w szczególności jego działalność finansowo-gospodarcza podlega kontroli Komisji Rewizyjnej.
 3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu, ani osoby podległe członkom Zarządu z tytułu zatrudnienia, osoby spokrewnione, lub spowinowacone z członkami Zarządu.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, a także w posiedzeniach Zarządu bez prawa głosu.
 5. Członkowie Komisji rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem Sądu za przestępstwo z winy umyślnej.

 §32 

Komisja Rewizyjna :

 1. Co najmniej jeden raz w roku przeprowadza kontrolę działalności statutowej i finansowo-gospodarczej Stowarzyszenia.
 2. Może żądać od Zarządu wyjaśnień dotyczących jego działalności.
 3. W przypadku stwierdzenia podczas kontroli nieprawidłowości, określa Zarządowi termin ich usunięcia.
 4. Rozpatruje odwołania Członków Wspierających i Uczestników od kar nałożonych przez Zarząd i podejmuje stosowne Uchwały w tych sprawach.
 5. Składa Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdanie ze swojej działalności.

 §33 

Wszystkie organy Stowarzyszenia są wybierane i zobowiązane do składania wyborcom sprawozdań ze swojej działalności.

 

ROZDZIAŁ V

SEKCJE SPORTOWE

 §34 

Sekcje sportowe są zadaniowymi jednostkami organizacyjnymi, tworzonymi przez Zarząd, w celu realizacji statutowych zadań Stowarzyszenia na polach różnych dyscyplin sportu, lub na polach różnych zadań w ramach jednej dyscypliny sportu w zakresie innej działalności statutowej Stowarzyszenia. Sekcje sportowe nie są terenowymi jednostkami organizacyjnymi w rozumieniu art. 10a ust. 1 Ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

 §35

Sekcje sportowe grupują członków sekcji według ich zainteresowań.

 §36

 Działalnością sekcji sportowych kierują ich kierownicy, wybrani przez członków poszczególnych sekcji, zatwierdzonych przez Zarząd.

 

ROZDZIAŁ VI

NAGRODY I KARY

 §37

Za aktywny udział w realizacji statutowych zadań Stowarzyszenia i osiągnięcia sportowe, mogą być przyznawane przez Zarząd wyróżnienia i nagrody w postaci : pochwały, nagrody rzeczowej, nagrody pieniężnej, stypendium sportowego i socjalnego, dyplomu, odznaki sportowej i odznaki klubowej.

 §38

 1. W przypadku naruszenia Statutu, dyscypliny sportowej, oraz uchwał organów Stowarzyszenia, Zarządowi przysługuje prawo do wymierzania kar w postaci : upomnienia, udzielenia nagany, zawieszenia w prawach członka, wykluczenia z grona członków (dotyczy Członków Wspierających i Uczestników).
 2. Ukaranemu członkowi przysługuje prawo odwołania do Komisji Rewizyjnej od nałożonej kary, w terminie 30 dni. Uchwała Komisji Rewizyjnej jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ VII

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 §39 

 1. Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
 2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się : a) Dotacje b) Wpływy ze składek członkowskich, c) Darowizny i środki pochodzące z ofiarności publicznej, inne wpływy pochodzące z działalności statutowej Stowarzyszenia. 
 1. Rokiem obrachunkowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrachunkowy kończy się 31 grudnia 2010 roku.

 

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  §40

Zmiana statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, podjętej większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

  §41

Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać sposób likwidacji majątku Stowarzyszenia, cel na jaki zostanie przekazany majątek Stowarzyszenie.