REGULAMIN WEWNĘTRZNY STADIONU GMINNEGO PRZY UL. 3-go MAJA 34 W KARTUZACH

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 Nr 62, poz. 504 ze zm.) wprowadza się wewnętrzny regulamin obiektu, zwanego dalej stadionem.

 § 1

Stadion przy ul. 3-go Maja 34 w Kartuzach jest siedzibą Gminnego Klubu Sportowego CARTUSIA 1923 Kartuzy.

§ 2

Na stadionie mogą być organizowane treningi oraz imprezy, w tym imprezy masowe, jak np. mecze piłki nożnej, imprezy artystyczne, rozrywkowe i sportowe oraz inne imprezy nie podlegające rygorom ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

§ 3

Wstęp na płyty obu boisk dozwolony jest jedynie zawodnikom GKS Cartusia 1923 Kartuzy pod opieką ich trenerów, a w innych przypadkach tylko i wyłącznie za odrębną zgodą Zarządu Klubu.

§ 4

W trakcie trwającego treningu oraz innych imprez wymienionych w § 2 organizowanych dla dzieci i młodzieży  ich rodziców i opiekunów prosi się o nie wchodzenie na płytę boiska oraz o pozostanie w miejscu dla publiczności.

§ 5

Podaje się do publicznej wiadomości, iż stadion wykorzystywany do prowadzenia rozgrywek piłki nożnej i innych imprez wymienionych w §2 może być wyposażony w elektroniczny system identyfikacji osób służący do sprzedaży biletów, kontroli przebywania osób na stadionie oraz kontroli dostępu do określonych miejsc na stadionie.

§ 6

Stadion może być monitorowany.

§ 7

  1. Osoba przebywająca na terenie stadionu zobowiązana jest stosować się do poleceń porządkowych wydawanych na podstawie niniejszego regulaminu przez organizatora imprezy/ właściciela/ zarządcę/ użytkownika obiektu, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń.
  2. Wszystkie osoby wchodzące na stadion mogą zostać poddane czynnościom polegającym na przeglądaniu zawartości rzeczy lub bagażu i uznają prawo do odmowy wstępu lub usunięcia z obiektu każdej osoby odmawiającej poddania się tym czynnościom.

§ 8

Wstęp i przebywanie na stadionie osoby małoletniej do lat 13 dozwolony jest wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.

§ 9

W dniu przeprowadzanych imprez wymienionych w §2 lub meczów piłki nożnej stadion jest wyłączony z dostępności osób nieuprawnionych do czasu rozpoczęcia imprezy. Wejścia dla publiczności będą uruchamiane każdorazowo na co najmniej jedną godzinę przed planowanym rozpoczęciem imprezy, lub meczu piłki nożnej. Podczas pozostałych imprez zasady dostępności do obiektu określa ich organizator.

§ 10

W dniach, w których imprezy masowe, mecze piłki nożnej lub inne zaplanowane imprezy nie są przeprowadzane, Zarząd Klubu w uzgodnieniu z właścicielem obiektu decyduje o zasadach dostępności stadionu, np. :

1. Spotkania, narady i inne imprezy artystyczne i sportowe na terenie stadionu mogą być organizowane po uprzednim uzgodnieniu terminu, zasad i rodzaju z Zarządem Klubu oraz właścicielem obiektu.

2. Przedstawiciel firm wykonujących cyklicznie usługi, naprawy, remonty na terenie obiektu mogą wjechać lub wejść na podstawie wcześniej uzyskanej zgody Zarządu Klubu lub właściciela obiektu.

3. Wnoszone (wwożone) i wynoszone (wywożone) przedmioty wartościowe i inne muszą być każdorazowo zgłaszane pracownikowi Klubu lub przedstawicielowi właściciela obiektu na wejściu (wjeździe) i wyjściu (wyjeździe).  

§ 11

1. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, w tym transmisje, nagrania radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na stadionie może odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą właściciela, zarządcy lub użytkownika oraz organizatora imprezy i na zasadach przez niego ustalonych.

2. Ograniczenia w zakresie filmowania i wykonywania zdjęć nie dotyczą czynności prowadzonych przez Policję, innych uprawnionych służb i organów w ramach wykonywanych obowiązków służbowych.  

§ 12

1. Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie stadionu, w szczególności:

1) przedmiotów niebezpiecznych, w szczególności broni palnej, pneumatycznej, gazowej oraz innych przedmiotów, które mogłyby zostać wykorzystane jako broń lub do zadawania ran ciętych, pchnięć lub ran kłutych bądź jako pociski, w tym także parasoli o ostrym zakończeniu

2) materiałów wybuchowych oraz wyrobów pirotechnicznych, w tym fajerwerków, kul świecących, rac, lamp stroboskopowych, mieszanek dymnych, świec dymnych, petard hukowych itp.;

3) wszelkiego rodzaju napojów alkoholowych, środków odurzających i substancji psychotropowych lub innych podobnie działających środków;

4) butelek, puszek, jak również innych przedmiotów wykonanych z tworzywa sztucznego, szkła lub innego kruchego, tłukącego lub szczególnie twardego materiału;

5) materiałów o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, wulgarnym, politycznym, religijnym;

6) materiałów lub przedmiotów promocyjnych lub komercyjnych;

7) pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących, łatwopalnych lub farbujących;

8) przedmiotów wytwarzających niewspółmierny do okoliczności hałas, w tym w szczególności wszelkich przedmiotów z napędem mechanicznym lub elektrycznym;

9) wskaźników  laserowych;

10) zwierząt, za wyjątkiem psów – przewodników;

11) transparentów, banerów lub flag o wymiarach większych niż 2,0 m x 1,5 m;

12) kominiarek;

13) dronów.

§ 13

1. Zabrania się:

1)  używania przedmiotów w celu utrudnienia lub uniemożliwienia identyfikacji, w szczególności zasłaniających twarz;

2) wytwarzania hałasu zakłócającego przebieg imprezy;

3) wchodzenia na obszary nieprzeznaczone dla uczestników imprezy, m.in. płytę boiska, pomieszczenia służbowe, płoty, maszty, konstrukcje, instalacje, itp.;

4) rzucania przedmiotami;

5) rozniecania lub podsycania ognia, odpalania petard, fajerwerków, świec dymnych oraz innych środków pirotechnicznych;

6) wyrażania lub eksponowania haseł, symboli, sloganów o treści wulgarnej, obraźliwej, poniżającej, politycznej, ksenofobicznej, rasistowskiej itp.;

7) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi;

8) zaśmiecania terenu stadionu, niszczenia jego urządzeń poprzez malowanie, oklejanie, uszkadzanie itp.;

9) spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i substancji psychotropowych lub innych podobnie działających środków;

10) postępowania w sposób, który może być interpretowany przez innych jako prowokujący, stwarzający zagrożenie, dyskryminujący, wulgarny lub obraźliwy;

11) sprzedaży towarów i biletów, dystrybucji materiałów drukowanych oraz prowadzenia wszelkich zbiórek lub podejmowania innych działań promocyjnych lub komercyjnych bez uprzedniej zgody organizatora imprezy;

12) wszelkich innych zachowań niedozwolonych, niebezpiecznych lub stanowiących zagrożenie dla osób przebywających na stadionie.

§ 14

1. Osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu mogą być usunięte z terenu stadionu oraz mogą odpowiadać na zasadach prawa powszechnego.

2. Wobec sprawcy naruszenia regulaminu organizator imprezy będącej meczem piłki nożnej może także stosować zakaz klubowy, polegający na zakazie uczestnictwa w kolejnych imprezach w tym masowych przeprowadzanych przez tego organizatora. Od zastosowania zakazu klubowego osobie ukaranej służy prawo do złożenia odwołania do właściwego podmiotu prowadzącego rozgrywki w terminie i w trybie przez niego określonym.

§ 15

1. Właściciel/zarządca/użytkownik obiektu/organizator imprezy przeprowadzanej na stadionie zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za wyrządzone na stadionie szkody, w tym także naruszenie dobrego wizerunku.

2. Właściciel/zarządca/ użytkownik stadionu/organizator imprezy w trosce o bezpieczeństwo uczestników imprez ma prawo dokonać zmiany zasad dostępności stadionu przy zachowaniu obowiązku poinformowania osób w ogólnie przyjęty sposób, w tym za pomocą tablic ogłoszeniowych, przez media, Internet, itp.

§ 16

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2019 roku.