REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ ORGANIZOWANEJ NA TERENIE STADIONU GMINNEGO PRZY UL. 3-go MAJA 34 W KARTUZACH

§ 1

Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009, nr 62 poz. 504 ze zm.) oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, a także innych wewnętrznych przepisów GKS Cartusia 1923 Kartuzy.

§ 2

Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

„IMPREZA MASOWA” - masowa impreza sportowa mająca na celu współzawodnictwo w dyscyplinie m.in. piłki nożnej, oraz inna impreza artystyczno- rozrywkowa organizowana na Stadionie, na której liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000.

„IMPREZA MASOWA PODWYŻSZONEGO RYZYKA” – impreza masowa, w czasie której zgodnie z informacją o przewidywanych zagrożeniach lub dotychczasowymi doświadczeniami dotyczącymi zachowania osób uczestniczących, istnieje obawa wystąpienia aktów przemocy lub agresji. W przypadku organizacji imprezy masowej zakwalifikowanej jako impreza masowa podwyższonego ryzyka liczby udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynoszą nie mniej niż 300 dla stadionu, innego obiektu niebędącego budynkiem lub terenu umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej oraz 200 dla meczu piłki nożnej.

„CZAS TRWANIA IMPREZY MASOWEJ” - okres od chwili udostępnienia Stadionu uczestnikom imprezy masowej do chwili jego opuszczenia.

„ORGANIZATOR” - osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, przeprowadzającą imprezę masową.

„REGULAMIN OBIEKTU” - należy przez to rozumieć przepisy wydane przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub zarządzającego Stadionem, zawierające zasady wstępu na Stadion, w tym osób małoletnich, zasady zachowania się osób obecnych na Stadionie i korzystania przez nie ze Stadionu, oraz ze znajdujących się tam urządzeń, a także określające miejsca nieprzeznaczone dla publiczności.

„SŁUŻBA INFORMACYJNA” - oznacza osoby wyznaczone przez Organizatora i podlegające kierownikowi ds. bezpieczeństwa, w tym spikera zawodów, do działania na rzecz bezpieczeństwa uczestników imprezy masowej, w szczególności poprzez informowanie ich o przyjętych rozwiązaniach organizacyjnych.

 „SŁUŻBA PORZĄDKOWA” - oznacza osoby wyznaczone przez Organizatora i podlegające kierownikowi ds. bezpieczeństwa, wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, o której mowa ustawie o ochronie osób i mienia, do dbania o bezpieczeństwo i porządek publiczny w czasie i miejscu trwania Imprezy.

„STADION” - oznacza obiekt sportowy, będący własnością Urzędu Miejskiego w Kartuzach i siedzibą Gminnego Klubu Sportowego Cartusia 1923 Kartuzy położony przy ul. 3-go Maja 34 w Kartuzach, będący jednocześnie miejscem organizacji Imprezy przez Organizatora,

„UCZESTNIK IMPREZY” - Uczestnikiem Imprezy jest osoba pełnoletnia lub osoba małoletnia, przebywająca pod stałym nadzorem i opieką osoby dorosłej, przebywająca na Stadionie w czasie trwania imprezy masowej.

„KARTA WSTĘPU” - oznacza bilet, karnet, akredytację, identyfikator lub inny dokument ustalony przez Organizatora.

 § 3

Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Uczestnikom Imprezy organizowanej na terenie Stadionu poprzez określenie zasad ich zachowania się i korzystania przez nich ze Stadionu, oraz korzystania z urządzeń, znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków Uczestników Imprezy.

§ 4

Zakup lub uzyskanie Karty Wstępu a także wyrażona zgodnie z innymi regulaminami organizatora/ właściciela/zarządcy Stadionu zgoda na uczestnictwo w imprezie masowej oznacza automatycznie bezwzględną akceptację oraz podporządkowanie się wymogom niniejszego Regulaminu.

§ 5

W czasie, kiedy na Stadionie nie odbywają się Imprezy, wstęp i przebywanie na terenie Stadionu odbywa się za zgodą Zarządu Gminnego Klubu Sportowego Cartusia 1923 Kartuzy w porozumieniu z właścicielem Stadionu.

§ 6

Płytę boiska, strefę szatni i strefę wywiadów, strefę VIP, obszar pomieszczeń sportowych i biurowych użytkowanych przez Organizatora określa się jako szczególnie chronione i nie przeznaczone dla Uczestników Imprezy.

§ 7

Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, w tym transmisje, nagrania radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na Stadionie może odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą Organizatora.

§ 8

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu Imprezy, bez zapowiedzi i z wyłączeniem odpowiedzialności,

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje uniemożliwienie wykonania zobowiązań lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

§ 9

Organizator jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu, o czym informował będzie w sposób ogólnie przyjęty, a w szczególności poprzez prasę, radio, telewizję i Internet.

 IMPREZA MASOWA

§ 10

Do wejścia na Stadion i korzystania z urządzeń stadionowych w czasie trwania Imprezy uprawnione są wyłącznie osoby posiadające przy sobie ważną Kartę Wstępu wydaną przez Organizatora oraz dowód tożsamości ze zdjęciem.

§ 11

Osoby uczestniczące w imprezie masowej są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu obiektu i regulaminu imprezy masowej.

§ 12

Zabrania się wnoszenia na imprezę masową i posiadania przez osoby w niej uczestniczące broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

§ 13

Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy masowej, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

§ 14

1. Organizator może odmówić wstępu na Imprezę masową organizowaną na terenie Stadionu oraz przebywania na niej osobom:

1) Wobec których orzeczono zakaz wstępu na Stadion (tzw. zakaz stadionowy), wobec osób objętych zakazem klubowym, oraz zakazem zagranicznym, wobec osób znajdujących się w zbiorze danych prowadzonym przez Policję dotyczącym bezpieczeństwa imprez masowych, a także wobec których zostało wydane orzeczenie zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych wydane przez sąd,

2) Rażąco naruszającym postanowienia niniejszego Regulaminu, 

3) Nie posiadającym dokumentu tożsamości potwierdzającego tożsamość osoby uczestniczącej w Imprezie a także Karty wstępu lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania na imprezie masowej, 

4) Znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

5) Posiadającym broń lub inne przedmioty mogące w ocenie organizatora stanowić zagrożenie, w tym m.in. butelki, puszki, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub psychotropowe, 

6) Zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy, 

7) Używającym przedmiotów utrudniających identyfikację, a w szczególności zasłaniających twarz, 

8) Używającym trąbek, z uwagi na możliwość zagłuszenia podawanych komunikatów oraz zagrożenia zdrowia dla innych uczestników Imprezy, z uwagi na wytwarzany poziom hałasu,

9) Wchodzącym na obszary nie przeznaczone dla uczestników Imprezy, tj. płytę boiska, pomieszczenia służbowe, płoty, maszty, itp.,

10) Opuszczającym w czasie trwania imprezy miejsca, sektora oznaczonego na Karcie Wstępu,

11) Rzucającym jakimikolwiek przedmiotami, na płytę boiska lub w innych uczestników,

12) Wzniecającym ogień, palącym petardy, fajerwerki itp., chyba, że Organizator wyrazi na to każdorazowo zgodę,

13) Głoszącym i wywieszającym hasła, symbole, treści obsceniczne, wulgarne, obraźliwych, rasistowskie, itp.,

14) Załatwiających potrzeby fizjologiczne poza toaletami, zaśmiecającymi teren Stadionu, niszczącymi jego urządzenia poprzez malowanie, oklejanie, uszkadzanie.

 § 15

Przedmioty zabronione posiadane na Imprezie masowej wymienione w niniejszym Regulaminie podlegają konfiskacie bądź przekazaniu odpowiednim służbom, zgodnie z wytycznymi Organizatora.

§ 16

Każdorazowy przypadek naruszenia przez Uczestnika Imprezy postanowień niniejszego Regulaminu może skutkować niezwłocznym usunięciem Uczestnika Imprezy ze Stadionu bez prawa zwrotu za Kartę Wstępu, a wobec sprawcy naruszenia może zostać orzeczony przez Organizatora czasowy lub całkowity zakaz wstępu na Stadion.

§ 17

Uczestnik Imprezy organizowanej na Stadionie - wchodzący lub przebywający na terenie Stadionu - ma obowiązek na każde żądanie Służby Porządkowej okazać dokumenty uprawniające do przebywania na Stadionie, w szczególności podczas Imprezy oraz poddać się przeszukaniu bagażu, odzieży w przypadku uzasadnionego podejrzenia posiadania przedmiotów zakazanych na terenie Stadionu, wskazanych w Regulaminie lub innym zarządzeniu Organizatora.

§ 18

1. Uczestnik Imprezy organizowanej na Stadionie ma obowiązek w czasie jej trwania przebywać na miejscu zgodnym z oznaczeniem wskazanym na Karcie Wstępu oraz stosować się do zarządzeń Organizatora, Służb Porządkowych, Policji, służb ratowniczych oraz komunikatów ogłaszanych przez spikera,

2. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo udostępnienia poszczególnych sektorów dla Uczestników Imprezy.                                                                                  

§ 19

Osoby przebywające na Stadionie powinny zachowywać się w sposób nie przeszkadzający i nie zagrażający innym osobom. Wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą pozostać wolne i dostępne.

§ 20

Organizator zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za wyrządzone na Stadionie szkody przez Uczestników Imprezy, w szczególności spowodowanie zamieszek albo czynne w nich uczestniczenie. Organizatorowi przysługuje również prawo do odszkodowania za naruszenie przez Uczestników Imprezy oraz osoby trzecie dobrego wizerunku Organizatora.

§ 21

Poniesione szkody Uczestnik Imprezy organizowanej na Stadionie jest zobowiązany zgłosić przedstawicielowi Organizatora, niezwłocznie po ich zaistnieniu, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż 60 minut po zakończeniu imprezy.

§ 22

Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mogą stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego lub postępowania w sprawach o wykroczenia, a także postępowania odszkodowawczego na drodze cywilnej.

§ 23

Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia poszczególnych Kart Wstępu, lub innych dokumentów uprawniających do wejścia na Stadion, na podstawie własnych zarządzeń oraz na wniosek Policji lub innych organów porządku publicznego.

§ 24

  1. Organizator informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa szczególnie Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych złamanie poszczególnych zapisów niniejszego Regulaminu może skutkować karą pozbawienia wolności, ograniczenia wolności lub karą grzywny m.in. : 

1) karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł. podlega ten, kto nie wykonuje polecenia porządkowego wydanego przez służby porządkowe lub informacyjne a także przez Policję lub Żandarmerię Wojskową,

2) karze wymienionej w pkt. 1) podlega również ten, kto wnosi lub posiada na Imprezie napoje alkoholowe a także ten, kto używa elementu odzieży lub przedmiotu w celu uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia rozpoznania osoby,

3) kto w czasie trwania masowej imprezy sportowej, w tym meczu piłki nożnej, wdziera się na teren, na którym rozgrywane są zawody sportowe, albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3,

4) kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca przedmiot, mogący stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa, albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłóca przebieg tej imprezy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

5) karze wymienionej w pkt. 4) podlega także ten, kto w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej narusza nietykalność cielesną członka służby porządkowej lub służby informacyjnej.

§ 25

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01 maja 2019 r.