REGULAMIN STADIONU GMINNEGO PRZY UL. 3-go MAJA 34 W KARTUZACH

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504) wprowadza się niniejszy regulamin stadionu gminnego, zwanego dalej stadionem.

§ 1

Stadion przy ul. 3-go Maja 34 w Kartuzach jest siedzibą Gminnego Klubu Sportowego CARTUSIA 1923 Kartuzy. 

§ 2

Na stadionie mogą być organizowane imprezy w tym imprezy masowe jak np. mecze piłki nożnej, imprezy artystyczne, rozrywkowe i sportowe oraz inne imprezy nie podlegające rygorom ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

§ 3

Szczegółowe zasady postępowania i dostępności stadionu dla publiczności w czasie trwania imprezy masowej określa Regulamin imprezy masowej z dnia 01.08.2011 r. (dostępny poniżej).

§ 4

Podaje się do publicznej wiadomości, iż stadion wykorzystywany do prowadzenia rozgrywek piłki nożnej i innych imprez wymienionych w §2 może być wyposażony w elektroniczny system identyfikacji osób służący do sprzedaży biletów, kontroli przebywania osób na obiekcie oraz kontroli dostępu do określonych miejsc na stadionie.

§ 5

Stadion może być monitorowany.

§ 6

1. Osoba przebywająca na terenie stadionu zobowiązana jest stosować się do poleceń porządkowych wydawanych na podstawie niniejszego regulaminu przez organizatora imprezy/ właściciela/ zarządcę/ użytkownika obiektu, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń.

2. Wszystkie osoby wchodzące na stadion mogą zostać poddane czynnościom polegającym na przeglądaniu zawartości rzeczy lub bagażu i uznają prawo do odmowy wstępu lub usunięcia z obiektu każdej osoby odmawiającej poddania się tym czynnościom.

§7

Wstęp i przebywanie na stadionie osoby małoletniej do lat 13 następuje wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.

§ 8

W dniu przeprowadzanych imprez wymienionych w §2 lub meczów piłki nożnej stadion jest wyłączony z dostępności osób nieuprawnionych do czasu rozpoczęcia imprezy. Wejścia dla publiczności będą uruchamiane każdorazowo na co najmniej jedną godzinę przed planowanym

rozpoczęciem imprezy, lub meczu piłki nożnej. Podczas pozostałych imprez zasady dostępności do obiektu określa ich organizator.

§ 9 

W dniach, w których imprezy masowe, mecze piłki nożnej lub inne imprezy nie są przeprowadzane, Władze Klubu decydują o zasadach dostępności stadionu, np. :

1. Zawodnicy zespołów młodzieżowych wchodzą na obiekt po wcześniejszym uzyskaniu zgody Władz Klubu.

2. Przedstawiciel firm wykonujących cyklicznie usługi, naprawy, remonty na terenie obiektu mogą wjechać lub wejść na podstawie wcześniej uzyskanej zgody Władz Klubu.

3. Spotkania i narady na terenie stadionu mogą być organizowane po uprzednim uzgodnieniu terminu, zasad i rodzaju z Władzami Klubu.

4. Wnoszone (wwożone) i wynoszone (wywożone) przedmioty wartościowe i inne muszą być każdorazowo zgłaszane pracownikowi Klubu na wejściu  (wyjściu), wjeździe (wyjeździe).

§ 10

1. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, w tym transmisje, nagrania radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na stadionie może odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą właściciela, zarządcy lub użytkownika oraz organizatora imprezy i na zasadach przez niego ustalonych.

2. Ograniczenia w zakresie filmowania i wykonywania zdjęć nie dotyczą czynności prowadzonych przez Policję, innych uprawnionych służb i organów w ramach wykonywanych obowiązków służbowych.

§ 11

I. Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie stadionu, w szczególności:

1.    Broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, które w ocenie organizatora  mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub mienia;

2.    Materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu oraz wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych;

3.    Pojemników na płyny lub produkty spożywcze wykonanych z twardego materiału, w tym butelek plastikowych;

4.    Alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków;

5.    Kasków, parasoli o ostrym zakończeniu;

6.    Materiałów, zawierających treści rasistowskie, polityczne, ksenofobiczne, lub wulgarne;

7.    Pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;

8.    Przedmiotów, które z uwagi na swe kształty lub/i rozmiary mogą zakłócić oglądalność innym uczestnikom imprezy;

9.    Trąbek, wuwuzeli oraz instrumentów z napędem mechanicznym lub elektrycznym;

10.    Wskaźników laserowych;

11.    Materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą organizatora imprezy /właściciela/zarządcy/ użytkownika obiektu;

12.    Kamer i aparatów fotograficznych oraz innych tego typu urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz, za wyjątkiem przeznaczonych do ściśle prywatnego użytku;

13.    Urządzeń służących do przesyłania obrazu, dźwięku, opisów wydarzeń poprzez Internet lub inne formy przekazu za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą organizatora;

§ 12

I. Zabrania się:

1.    Przebywania na terenie stadionu osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków;

2.    Przebywania w miejscach nieprzeznaczonych dla publiczności, Zakaz dotyczy w szczególności: terenu na którym rozgrywane są zawody sportowe (płyta boiska), budowli i urządzeń nieprzeznaczonych dla powszechnego użytku, fasady obiektu, płotów, murów, ogrodzeń, dachów stadionu, urządzeń oświetleniowych, pomostów kamerowych, drzew, wszelkiego rodzaju masztów oraz wejścia do innych miejsc, urządzeń i pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele organizatora imprezy;

3.    Rzucania przedmiotami, mogącymi stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia dla osób znajdujących się na terenie obiektu;

4.    Głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich, nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym,  społecznym, itp.;

5.    Używania elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji;

6.    Zanieczyszczania lub zaśmiecania obiektu oraz załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami;

7.    Rozniecania ognia;

8.    Używania urządzeń obiektu w sposób niezgodny z nich przeznaczeniem;

9.    Wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów – przewodników.

§ 13

1. Osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu mogą być usunięte z terenu stadionu.

2. Wobec sprawcy naruszenia regulaminu organizator imprezy będącej meczem piłki nożnej może stosować zakaz klubowy, polegający na zakazie uczestnictwa w kolejnych imprezach w tym masowych przeprowadzanych przez tego organizatora. Od zastosowania zakazu klubowego osobie ukaranej służy prawo do złożenia odwołania do właściwego podmiotu prowadzącego rozgrywki w terminie i w trybie przez niego określonym.

3. Kto w miejscu i czasie trwania masowej imprezy sportowej używa elementu odzieży lub przedmiotu w celu uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia rozpoznania osoby podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 złotych (Ustawa o bez. imprez masowych).

§ 14

1. Właściciel/zarządca/użytkownik obiektu/organizator imprezy przeprowadzanej na obiekcie zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za wyrządzone na stadionie szkody, w tym także naruszenie dobrego wizerunku.

2. Właściciel/zarządca/ użytkownik stadionu/organizator imprezy w trosce o bezpieczeństwo uczestników imprez ma prawo dokonać zmiany zasad dostępności stadionu przy zachowaniu obowiązku poinformowania osób w ogólnie przyjęty sposób, w tym za pomocą tablic ogłoszeniowych, przez media, Internet, itp.

§ 15

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2011 r.

 

Zarząd GKS Cartusia 1923 Kartuzy